Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αμανατίδου, Ευτυχία Αμανάτιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Συνδυαστική εφαρμογή σεισμικών και γεωηλεκτρικών μεθόδων για τον εντοπισμό εγκοίλων: εφαρμογή στη περιοχή ανέγερσης του νέου πανεπιστημίου δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη = Combined application of seismic and electrical methods for karstic voids detection: a case study at the campus of the new university of western Macedonia, Kozani
    Περίληψη  PDF