Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λάζος, Ηλίας Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Συμβολή στη μελέτη ενεργών ρηγμάτων του ελληνικού χώρου με χρήση γεωδαιτικών μεθόδων = Contribution in the study of active faults of the Greek region using geodetic methods.
    Περίληψη  PDF