Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γεωργιάδης, Ιωάννης Κ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2006 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Πετρολογική και γεωχημική μελέτη των τεταρτογενών κλαστικών ιζημάτων της λεκάνης του χέρσου Ν. Κιλκίς.
    Περίληψη  PDF