Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βελίκου, Κονδυλία Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Δυναμικός υποβιβασμός κλίμακας του περιοχικού κλιματικού μοντέλου RegCM για την ελληνική περιοχή: Στατιστική ανάλυση, δυναμική αξιολόγηση, επιπτώσεις και μελλοντικά σενάρια = Dynamical downscaling of regional climate model RegCM for the Greek region: Statistical assessment, dynamical evaluation, effects and future scenarios.
    Περίληψη  PDF