Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παπαστεργίου, Κωνσταντίνος Αλέξιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ιστολογικά και ορυκτολογικά χαρακτηριστικά των ζεολιθοφόρων πετρωμάτων της Θράκης και ταξινόμησή τους = Textural and mineralogical characteristics of the zeolite-bearing rocks of Thrace and classification.
    Περίληψη  PDF