Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αλεξίου, Κωνσταντίνος Ελευθέριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εκτίμηση διατάξεων μέτρησης τρισδιάστατης ηλεκτρικής τομογραφίας με τη χρήση διασταυρούμενων γραμμών ηλεκτροδίων = Evaluation of 3D ERT measuring schemmes usiong cross-line ERT measurments.
    Περίληψη  PDF