Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βασιλειάδης, Κωνσταντίνος Παύλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Δημιουργία βάσης γεωλογικών και άλλων γεωχωρικών δεδομένων για το Νομό Χίου σε περιβάλλον GIS = Creation of a database of geological and other geospatial data for the Chiow regional unit of Greece in a GIS environment.
    Περίληψη  PDF