Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τυμπανίδης, Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Δυνητικότητα Αύξησης Υετού Ορογραφικών Νεφών με Εφαρμογή στη Βόρεια Ελλάδα = On the Potentiality οf Orographic Clouds Rain Enhancement Over Northern Greece.
    Περίληψη  PDF