Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δημητράκη, Λαμπρινή Σ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Διερεύνηση της επιδεκτικότητας των ασβεστολιθικών σχηματισμών σε εκσκαφή με εκρηκτικά, σε σχέση με την ποιότητα της βραχομάζας, σε λατομεία αδρανών υλικών = Assessment of limestone excavation ability, with explosives, regarding to their rockmass quality, in aggregates quarries.
    Περίληψη  PDF