Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παναγούλιας, Λεωνίδαςς Παναγιώτης Απόστολος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Τεκτονικής, Ιστορικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2024 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Οριοθέτηση ζωνών προστασίας από τη ρύπανσή σε υδρογεωτρήσεις του δήμου Φλώρινας = Delineation of protection zones against pollution in water wells of the municipality of Florina.
    Περίληψη  PDF