Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τζωρτζοπούλου, Μαρία Αριστείδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαπανεπιστημιακό Πόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία (Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology)., Ελλάδα

  • 2020: Γεωλογικές διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Σνθεση και κατανομή της επιφυτικής μικροπανίδας (οστρακώδη και βενθονικά τμηματοφόρα) σε σύγχρονα παράκτια περιβάλλοντα του Αιγαίου = Stnthesis and distibution of epiphytal microfauna (ostracoda and benthic foraminifera) in modern Aegean coastal environmental.
    Περίληψη  PDF