Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ατσάλου, Μαρία Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωχημική έρευνα για την ύπαρξη σπάνιων γαιών σε καρστικούς βωξίτες = Geochemical research on teh findings of rare earth elements in karst bauxites.
    Περίληψη  PDF