Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Συροπούλου, Μαρία Λ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Παρασκευή και χαρακτηρισμός σφαιριδίων ζεολιθικού τόφφου = Production and characterization of zeolitic tuff’s pellets.
    Περίληψη  PDF