Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δανδίκα, Μαρία Χρήσιμος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Εκτίμηση επικινδυνότητας βραχοκαταπτώσεων στην περιοχή Διπόταμα – Προυσσό Ευρυτανίας με τη χρήση επίγειου σαρωτή Lidar και UAV = Engineering geological study of rockfall phenomena and instability analysis in Proussos – Dipotama site, Central Greece, using Terrestrial Lidar and UAV platforms.
    Περίληψη  PDF