Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γολιδοπούλου, Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Έρευνα επί της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς μαργαϊκών σχηματισμών σε περιβάλλον μεγάλων επιφανειακών εκσκαφών. Το παράδειγμα του οικισμού Μαυροπηγής στην Πτολεμαϊδα
    Περίληψη  PDF