Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσιαντούκα, Μαρίνα Γ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Διερεύνηση των συνθήκων ευστάθειας υψηλού τεχνητού ορύγματος με χρήση επίγειου σαρωτή LiDAR και προτάσεις μέτρων αντιστήριξης σε περιβάλλον συμπαγών κροκαλοπαγών στον οδικό άξονα Επταχωρίου – Κόνιτσας = Study of slope stability using LiDAR technology in massive conglomerate environment and suggestions of support measures along the Eptachori-Konitsa national road.
    Περίληψη  PDF