Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ράβναλης, Μιχαήλ Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Κατανομή βλαβών ισχυρών σεισμών του χώρου του Αιγαίου με τη συνδυαστική ερμηνεία μακροσεισμικών δεδομένων και ενόργανων καταγραφών = Spatial distribution of damage from strong earthquakes in the Aegean area from the joint interpretation of macroseismic and instrumental data.
    Περίληψη  PDF