Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ράβναλης, Μιχαήλ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσολονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ανάλυση επιταχυνσιογραμμάτων της σεισμικής διέγερσης ΒΑ της Κω (20/07/2017, Μ=6.6) = Analysis of accelerogramms of the seismic excitation NE of Kos island (20/07/2017, M=6.6).
    Περίληψη  PDF