Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τουμανίδου, Ουρανία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συνθήκες σχηματισμού υπογενών σπηλαίων από την Β. Ελλάδα με την μελέτη των ρευστών εγκλεισμάτων=Formation conditions of hypogene caves in N. Greece through the study of fluid inclusions
    Περίληψη  PDF