Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βενετσάνου, Παναγιώτα Ν., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Υδρογεωλογική προσομοίωση του παράκτιου αλλουβιακού υδροφορέα της λεκάνης απορροής του ποταμού Χαβρία Χαλκιδικής σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής = Hydrogeological simulation of the coastal alluvial aquifer of the Havrias river basin in Chalkidiki under climate change conditions.
    Περίληψη  PDF