Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσιαλούκη, Πασχαλία Ευθύμιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • 2020: Γεωλογικές διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωφυσική διερεύνηση των τοπικών εδαφικών συνθηκών σε σταθμό του εθνικού δικτύου επιταχυνσιογραφων στη Θεσσαλονίκη = Geophysical investigation of the local site conditions at a station of the National Network of Accelerographs in Thessaloniki.
    Περίληψη  PDF