Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σωτηρίου, Πηνελόπη Σ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση ευστάθειας πρανών και εκτίμηση της επιδεκτικότητας εκδήλωσης κατολισθήσεων-βραχοκαταπτώσεων υπό σεισμική φόρτιση σε θέσεις της Ηπείρου = Εngineering geological evaluation on the slopes stability and susceptibility assessment on the landslide and rockfall phenomena under seismic motion in selected areas of epirus perfecture.
    Περίληψη  PDF