Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πατουχέας, Πιέρρος Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαπανεπιστημιακό Πόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία (Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology)., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2024 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Το σύστημα ταξινόμισης των τρηματοφόρων σύμφωνα με τους Loeblich and Tappan σε σύγκριση με αυτό που προτάθηκε από τη Mikhalevich = The current foraminifera classification system of Loeblich and Tappan in comparison to the proposed by Mikhalevich.
    Περίληψη  PDF