Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δανιηλίδου, Σαβίνα Ο., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τεχνικογεωλογικές συνθήκες και εκτίμηση τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς κατά μήκος των σηράγγων Σ1 και Σ2 στον κάθετο άξονα της Ε$γνατίας οδού "Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγατικά σύνορα" = Engineering geological conditions assesment on the engineering geological behavior along tunnels S1 and S2 in the vertical access of Egnatia highway "Xanthi-Exinos-Greek-Voulgarish borders".
    Περίληψη  PDF