Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αναστασιάδου-Αναστασίου, Σεβαστή-Ηλιάνα Σταύρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Χαρακτηριστικά και ταξινόμηση των φυσικών μεταλλικών νερών της Ελλάδας με υδροχημικά κριτήρια = Characteristics and classification of natural mineral waters in Greece using hydrochemical criteria
    Περίληψη  PDF