Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πρατσόλη, Σοφία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Φυσικής & Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2004 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ιζηματολογική μελέτη των ρεμάτων Μεγάλο ρέμα & ρέμα Κερασιάς &των δέλτα αυτών της λίμνης Βόλβης
    Περίληψη  PDF