Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσιμπίρη, Στέλλα-Χρυσή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Γεωλογική και γεωμορφολογική μελέτη της Σαντορίνης με τη χρήση τηλεπισκόπησης και GIS
    Περίληψη  PDF