Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γιαμαλής, Σταύρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Πιεζομετρία και ποιότηα υπόγειων νερών του παράκτιου υδροφορέα στην περιοχή της Ορμύλιας Χαλκιδικής. = Piezometry and groundwater quality of coastal aquifer in the region of Halkidiki.
    Περίληψη  PDF