Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λαζαρίδης, Στυλιανός Φώτιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Πετρολογία και γεωχημεία των πλουτωνικών πετρωμάτων Φλαμουρίου και Νικόκλειας = Petrology and geochemistry of Flamouri and Nikoklia plutonic rocks.
    Περίληψη  PDF