Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αθανασίου, Φωτεινή Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Βελτιστοποίηση της αναπαράστασης των διεργασιών του οριακού στρώματος σε αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού = Optimization of representation of boundary layer processes in a numerical weather prediction model.
    Περίληψη  PDF