Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σακελιάδου, Φωτεινή Εμμανουήλ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Οι υπεράκτιες εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης υδρογονοανθράκων = Floating production, storge and offloading facilities (EPSO)
    Περίληψη  PDF