Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παρασκευόπουλος-Τσιακίρης, Φώτιος Δ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τεχνικογεωλογική θεώρηση των μαργαϊκών σχηματισμών για την ευστάθεια των ανοιχτών εκσκαφών εκμετάλλευσης λιγνίτη με τη χρήση UAV στη λεκάνη Πτολεμαϊδας - Κοζάνη = Enginerring geological evaluation on slope stability of marly deposits in open pit mines with the use of UAV in the area of Ptolemaida - Kozani.
    Περίληψη  PDF