Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τρανίδης, Χρήστος Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • 2020: Γεωλογικές διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Συνδυαστική εφαρμογή γεωηλεκτρικών και σεισμικών μεθόδων στην μελέτη της γεωλογικής δομής του πολιτιστικού πάρκου στο κάστρο Ιωαννίνων = Combined application of geoelectrical and seismic methods in the study of the geological structure in the area of the Ioannina Cultural Park.
    Περίληψη  PDF