Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τζώτζης, Χρήστος Ι., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Συγκριτική μελέτη γραμμικών μοντέλων και νευρωνικών δικτύων για την λήψη ορθολογικών αποφάσεων = Comparative study of linear models and neural networks for rational decision making.
    Περίληψη  PDF