Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ντόγρας, Χρήστος Κ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μελέτη της άμεσης επίδρασης των αιωρούμενων σωματιδίων στο κλίμα περιοχής με τη χρήση του περιοχικού κλιματικού μοντέλου RegCM3 = Study of the direct effect of aerosol particles on regional climate using the regional climatic model RegCM3.
    Περίληψη  PDF