Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Plastiras, Chris Alexander Apostolos, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Ecological deiversity of pliocene to pleistocene palearctic Cercopithecids (primates, mammalia) : evidence from dental tissue = Οικολογική διαφοροποίηση των πλειοκαιβικών εως πλειστοκαινοκών παλαιοαρκτικών Κερκοπιθήκων (primates, mammalia) : τεκμήρια από οδοντικούς ιστούς.
    Περίληψη  PDF