Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Papaemmanouil, Erasmia I., Inter-Faculty Master Program on Complex Systems and NetworksInter-Faculty Master Program on Complex Systems and Networks., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Δικτυακές υπογραφές και μοτίβα σε Βιολογικά Δίκτυα σχετιζόμενα με Νευροεκφυλιστικές νόσους = Neurodegenerative disease-related signatures and motifs in Biological Networks
    Περίληψη  PDF