Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Piskoulis, Pavlos Ilias, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Quaternary Chiroptera (Mammalia) from Loutra Almopias Cave A (Pella, Macedonia, Greece): systematics, phylogenetic relationships, biogeography, palaeoenvironment = Τα τεταρτογενή χειρόπτερα (Θηλαστικά) του σπηλαίου Α των Λουτρών Αλμωπίας (Πέλλα, Μακεδονία, Ελλάδα) : συστηματική, φυλογενετικές σχέσεις, βιογεωγραφία, παλαιοπεριβάλλον
    Περίληψη  PDF