Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Pavlides, Vasileios S., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Estimating error and uncertainty of cloud-aerosol-radiation interactions in regional climate model simulations = Εκτίμηση σφαλμάτων και αβεβαιότητας αλληλεπιδράσεων νεφών-αερολυμάτων-ακτινοβολίας σε κλιματικές προσομοιώσεις περιοχικής κλίμακας
    Περίληψη  PDF