Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2022 Contribution of applied geophysics to soil characterization and evaluation in stations of the national acceleration-sensor network = Συμβολή μεθόδων εφαρμοσμένης γεωφυσικής στον εδαφικό χαρακτηρισμό και τεκμηρίωση σε θέσεις του εθνικού δικτύου επιταχυνσιογράφων Περίληψη   PDF
Georgios Paraskevas Papadopoulos
 
Διατριβές έτους 2020 Contribution of the hydromorphological, geological and climatological parameters to the watershed typology, application in basins of Northern Greece = Συμβολή των υδρομορφολογικών, γεωλογικών και κλιματολογικών παραμέτρων στον προσδιορισμό της τυπολογίας των λεκανών απορροής, εφαρμογή σε λεκάνες της Βόρειας Ελλάδας. Περίληψη   PDF
Georgios Ioannis Grimpylakos
 
Διατριβές έτους 2021 Contribution to the better understanding of physical processes associated with microseismicity = Συμβολή στην κατανόηση των φυσικών διαδικασιών της μικροσεισμικότητας. Περίληψη   PDF
Anna Stavros Sidiropoulou
 
Διατριβές έτους 2022 Contribution to the study of the Early Pleistocene rhinos from Greece = Συμβολή στην μελέτη των Πλειοκαινικών-Κάτω Πλειστοκαινικών ρινόκερων στην Ελλάδα. Περίληψη   PDF
Krystalia Nikolaos Chitoglou
 
Διατριβές έτους 2022 Contribution to the study of the impacts of climate in Greek viticulture. Trends in grape production, wine quality, challenges, perspectives and uncertainties = Συμβολή στην μελέτη των επιδράσεων του κλίματος στην ελληνική αμπελοκαλλιέργεια: τάσεις στην παραγωγή και ποιότητα των οίνων, προκλήσεις-προοπτικές και αβεβαιότητες. Περίληψη   PDF
Georgios Charalampos Koufos
 
Διατριβές έτους 2022 Contribution to the study of the parameters that control the seismic motion on surface geological formations: Experimental and theoretical approach based on ARGONET, Greek and French earthquake records = Συμβολή στη μελέτη παραμέτρων που διαμορφώνουν τη σεισμική κίνηση σε Επιφανειακούς γεωλογικούς σχηματισμούς: Πειραματική και θεωρητική προσέγγιση με έμφαση στο πεδίο δοκιμών ARGONET στην Κεφαλονιά καθώς και με τη χρήση άλλων δεδομένων του Ελληνικού και Γαλλικού δικτύου επιταχυνσιογράφων Περίληψη   PDF
Ioannis Athansios Grendas
 
Διατριβές έτους 2021 Contribution to the taphonomic study of the Lower Pleistocene site Tsiotra Vryssi (Mygdonia basin, Greece): carnivore tooth marks on ungulate bones = Συμβολή στην ταφονομική μελέτη της Κάτω-Πλειστοκαινικής απολιθωματοφόρου θέσης Τσιότρα Βρύση (λεκάνη Μυγδονίας, Ελλάδα): δηκτικά ίχνη σαρκοφάγων σε οστά οπληφόρων. Περίληψη   PDF
Anastasia Katsagoni
 
Διατριβές έτους 2023 Contribution to the understanding of the geological structure and petroleum systems of Epirus with integration of field geology and organic geochemistry methods = Συμβολή στην κατανόηση της γεωλογικής δομής και των πετρελαϊκών συστημάτων της Ηπείρου με συνδυασμό μεθόδων γεωλογίας πεδίου και οργανικής γεωχημείας. Περίληψη   PDF
Ioannis Theodoros Alexandridis
 
Διατριβές έτους 2017 Copper mineralization in rodingites from Ano Garefi, Aridea area, Northen Greece Περίληψη   PDF
Prodromos I. Nikolaidis
 
Διατριβές έτους 2022 Critical and rare metals in Tertiary magmatic-hydrothermal deposits at the Serbo-Macedonian metallogenic province in Greece (Vathi, Gerakario, Laodikino, Kolchiko, Aspra Chomata) = Τα κρίσιμα και σπάνια μέταλλα σε Τριτογενή μαγματικά-υδροθερμικά κοιτάσματα της Σερβο-Μακεδονικής μεταλλογενετικής επαρχίας στην Ελλάδα (Βάθη, Γερακαριό, Λαοδικηνό, Κολχικό, Άσπρα Χώματα). Περίληψη   PDF
Christos Lazaros Stergiou
 
Διατριβές έτους 2022 Deep Water Drilling (αγγλική περίληψη) = Γεωτρήσεις σε βαθιές θάλασσες. Περίληψη   PDF
Angelos Dimitrios Touskas
 
Διατριβές έτους 2017 Defining the statistical metrics of a pangenome=Καθορίζοντας τις στατιστικές μετρικές ενός Πανγονιδιώματος Περίληψη   PDF
Asterios Mpatziakas
 
Διατριβές έτους 2018 Development and application of assimilation techniques of hydrometeorological remotely-sensed data in meteorological and land-surface models Περίληψη   PDF
Efthymios Serpetzolou
 
Διατριβές έτους 2024 Development of a Virtual Flow Meter for a subsea field using machine learning = Ανάπτυξη εικονικού ροόμετρου σε υποθαλάσσιο δίκτυο με χρήση μηχανικής εκμάθησης. Περίληψη   PDF
Ioanna Georgios Charisopoulou
 
Διατριβές έτους 2019 Development of methods for the automated monitoring of fish in DIDSON (Dual-Frequency Identification Sonar) data = Ανάπτυξη μεθόδων για την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση ιχθύων σε δεδομένα DIDSON (Dual-Frequency Identification Sonar). Περίληψη   PDF
Triantafllia-Maria Perivolioti
 
Διατριβές έτους 2023 Digital imaging and reconstruction of Hippopotamus creutzburgi cranium (Artiodactyla: Hippopotamidae) from Katharο plateau (Crete) = Ψηφιακή απεικόνιση και ανάταξη του κρανίου του Hippopotamus creutzburgi (Artiodactyla: Hippopotamidae) από το οροπέδιο Καθαρού (Κρήτη). Περίληψη   PDF
Nikolaos Eustratios Gerakaris
 
Διατριβές έτους 2023 Digital imaging and reconstuction of Hippopotamus Greutzburgi cranium (artiodactyla: Hippopotamidae) from Katharo plateau (Crete) = Ψηφιακή απεικόνιση και ανάταξη του κρανίου Hippopotamus Greutzburgi (artiodactyla: Hippopotamidae) από το οροπέδιο Καθαρού (Κρήτη). Περίληψη   PDF
Nikolaos Eustratios Gerakakis
 
Διατριβές έτους 2023 Early Cretaceous shallow water sediments on the top of the Tethyan Ophiolites of the Hellenides (Northern Greece) = Ανω Ιουρασικά - Κάτω Κρητιδικά ιζήματα ρηχής θάλασσας που βρίσκονται πάνω στους οφιόλιθους της Τηθύος εντός των Ελληνίδων (Βόρεια Ελλάδα). Περίληψη   PDF
Georgia Georgios Kostaki
 
Διατριβές έτους 2024 Early Pleistocene nannofossil biostratigraphy in Rhodes Island, Aegean Sea = Βιοστρωματογραφία ναννοαπολιθωμάτων κατά το κατώτερο Πλειστόκαινο στο νησί της Ρόδου, Αιγαίο Πέλαγος. Περίληψη   PDF
Gerasimos Pantelis Diamantis
 
Διατριβές έτους 2021 Ecological deiversity of pliocene to pleistocene palearctic Cercopithecids (primates, mammalia) : evidence from dental tissue = Οικολογική διαφοροποίηση των πλειοκαιβικών εως πλειστοκαινοκών παλαιοαρκτικών Κερκοπιθήκων (primates, mammalia) : τεκμήρια από οδοντικούς ιστούς. Περίληψη   PDF
Chris Alexander Apostolos Plastiras
 
Διατριβές έτους 2023 Ecomorphological study of Potamotherium valletoni (Mammalia : Carnivora) = Οικομορφολογίκη Μελέτη του Potamotherium valletoni (Θηλαστικα : Σαρκοφάγα). Περίληψη   PDF
Emmanouil Nikolaos Fragkioudakis
 
Διατριβές έτους 2023 Electrical Resistivity Tomography measurements in inclined boreholes = Διατάξεις ηλεκτρικής τομογραφίας σε κεκλιμένες γεωτρήσεις. Περίληψη   PDF
Eleni Socratis Tzima
 
Διατριβές έτους 2017 Engineering geological and geotechnical investigation of landslide in region of Zvare, Central Georgia, alongside to new railway line. Τεχνικογεωλογική και γεωτεχνική διερεύνηση κατολίσθησης στην περιοχή Ζβάρε της κεντρικής Γεωργίας, κατά μήκος του νέου σιδηροδρομικού δικτύου. Περίληψη   PDF
Levan Maisuradze
 
Διατριβές έτους 2018 Environmental impacts of onshore hydrocarbon exploitation = Περιβαλλοντικές επιπτώσεις χερσέων εκμεταλλεύσεων υδρογονανθράκων. Περίληψη   PDF
Kyriaki P. Spyropoulou
 
Διατριβές έτους 2020 Estimating error and uncertainty of cloud-aerosol-radiation interactions in regional climate model simulations = Εκτίμηση σφαλμάτων και αβεβαιότητας αλληλεπιδράσεων νεφών-αερολυμάτων-ακτινοβολίας σε κλιματικές προσομοιώσεις περιοχικής κλίμακας Περίληψη   PDF
Vasileios S. Pavlides
 
26 - 50 από 1895 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>