Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Examining Global Value Chains through Network Analysis = Εξέταση των Παγκόσμιων Αλυσίδων Αξίας μέσω της δικτυακής ανάλυσης. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Μηνάς Αγγελίδης
 
Διατριβές έτους 2016 Exploration of trade structures of rice and wood sectors. Case study on agricultural - forest trade networks and intra industry trade Περίληψη   PDF
Anna N. Kalioropoulou
 
Διατριβές έτους 2014 Exploring earthquakes through their audible sound: Listening to the sound of earthquake Doppler and anelastic attenuation phenomena Περίληψη   PDF
Dimitris Menexopoulos
 
Διατριβές έτους 2017 Forecasting power output of photovoltaic systems using machine learning techniques. Πρόβλεψη παραγόμενης ενέργειας σε φωτοβολταϊκά συστήματα με τη χρήση τεχνικών μαχανικής μάθησης Περίληψη   PDF
Georgia Xanthopoulou
 
Διατριβές έτους 2016 Fractal και χάος στη γεωμορφολογία Περίληψη   PDF
Γεώργιος Σ. Σάββας
 
Διατριβές έτους 2018 Gemological study of corundum variety of ruby and sapphie from greece. = Γεμολογική μελέτη ελληνικών κορουνδίων ποικιλίας ρουμπινιών και ζαφειριών. Περίληψη   PDF
Vilelmini D. Karantoni
 
2020: Γεωλογικές διατριβές έτους 2020 Geology and deformation of the Northern part of the Athos Peninsula, Northern Greece = Γεωλογία και παραμόρφωση του Βορείου τμήματος της Χερσονήσου του Αγίου Όρους, Βόρεια Ελλάδα. Περίληψη   PDF
Petros G. Neofotistos
 
2020: Γεωλογικές διατριβές έτους 2020 Geophysical investigations in the Thermaikos basin = Γεωφυσική διασκόπηση τηε λεκάνης του Θερμαϊκου. Περίληψη   PDF
Konstantinos Chr. Chavanidis
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Groundwater flow simulation using the FeFLOW software, for the alluvial aquifer of Kastoria = Προσομοίωση της υπόγειας ροής του αλλουβιακού υδροφορέα της Καστοριάς με τη χρήση του κώδικα FeFLOW. Περίληψη   PDF
Dimitrios Antoniou Voulanas
 
2020: Γεωλογικές διατριβές έτους 2020 Hydrocarbon migration and seal properties sensitivity analysis by applying ID/2D/3D basin modeling, Patraikos gulf, Western Greece = Ανάλυση ευαισθησίας μετανάστευσης υδρογονοανθράκων και ιδιοτήτων πετρωμάτων καλυμμάτων με την εδαρμογή μοντελοποίησης λεκάνης ID/2D/3D, Πατραϊκο κόλπος, Δυτική Ελλάδα. Περίληψη   PDF
Ioanna P. Xanthopoulou
 
Διατριβές έτους 2017 Impact of climate variability on mosquito occurrence and malaria transmission in Greece. Επίπτωση του κλίματος στην παρουσία κουνουπιών και στη μετάδοση ελονοσίας στον ελλαδικό χώρο. Περίληψη   PDF
Maria-Chara Karypidou
 
2020: Γεωλογικές διατριβές έτους 2020 Implementation of an innovative methodology for the evaluation and optimization of the WRF modek for the study of convective activity in Thessaly = Εφαρμογή καινοτόμου μεθοδολογίας αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του μοντέλου WRF για τη μελέτη καταιγιδοφορων δραστηριοτήτων στην περιχή της Θεσσαλίας. Περίληψη   PDF
Ioannis A. Tegoulias
 
Διατριβές έτους 2018 Inversion of love waves from ambient noise arrays: application in the Mygdonia basin area = Αντιστροφή κυμάτων Love από δίκτυα καταγραφής περιβαλλοντικού θορύβου: εφαρμογή στην περιοχή της Μυγδονίας Λεκάνης Περίληψη   PDF
Konstantinos Th. Gkogkas
 
Διατριβές έτους 2016 Investigation of the depth and broadness of the dependence among behavioral stuctures in adult education class networks Περίληψη
Arsenios N. Tsokas
 
Διατριβές έτους 2016 Investigation of the depth and broadness of the dependence among behavioral stuctures in adult education class networks Περίληψη   PDF
Arsenios N. Tsokas
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Key developments in the Oil and Gas Sector in two EU’s Member Countries - Greece and Cyprus. Περίληψη   PDF
Andeas Gkloumpos
 
Διατριβές έτους 2018 Machine learning algorithms for big data = Αλγόριθμοι μάθησης για μεγάλης κλίμακας δεδομένα. Περίληψη   PDF
Elisavet Tsolakidou
 
Διατριβές έτους 2016 Mineralogical, geochemical and structural - control study of the hydrothermal alterations and the ore mineralization at Vathi porphyry Cu - Au +-U +- mO SYSTEM, N.Greece Περίληψη   PDF
Christos L. Stergiou
 
Διατριβές έτους 2017 Multimedιa reprepsentation using graph-based models and applications=Αναπαράσταση πολυμέσων με μοντέλα γραφημάτων και εφαρμογές Περίληψη   PDF
Elissavet Batziou
 
2020: Γεωλογικές διατριβές έτους 2020 Nannofossil biostratigraphy of Argostoli Gulf Quaternary marine sequence (Kefallonia Island, Ionian Sea) = Βιοστρωματογραφία Ναννοαπολιθωμάτων της Τεταρτογενούς θαλάσσιας ακολουθίας του κόλπου του Αργοστολίου (Κεφαλονιά, Ιόνιο Πέλαγος). Περίληψη   PDF
Eugenia Fatourou
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Network analysis applications in RNA-seq Data = Εφαρμογές ανάλυσης δικτύων σε δεδομένα αλληλούχισης νέας γενιάς. Περίληψη   PDF
Aimilia-Christina Vagiona
 
Διατριβές έτους 2018 Network Robustness Analysis. = Ανάλυση Ανθεκτικότητας Δικτύων. Περίληψη   PDF
Ioannis Chatziefstratiou
 
Διατριβές έτους 2017 Networks as a mehod for portfolio selection=Τα δίκτυα ως μέθοδος επιλογής χαρτοφυλακίου Περίληψη   PDF
Prokopios Karadimos
 
Διατριβές έτους 2017 Northern North Sea tectono-stratigraphic evolution and main petroleum systems and plays. = Τεκτονο-στρωματογραφική εξέλιξη της βόρειας - Βόρειας Θάλασσας και βασικά πετρελαϊκά συστήματα και κοιτάσματα. Περίληψη   PDF
Konstantinos N. Baliakas
 
Διατριβές έτους 2015 O υδρομορφολογικός χαρακτήρας του ρέματος των Λαγκαδικιών (Μυγδόνια λεκάνη) με την συνδυασμένη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και ηλεκτρικής τομογραφίας Περίληψη
Ευστάθιος Δ. Παπαδόπουλος
 
26 - 50 από 748 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>