Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2022 Contribution to the study of the Early Pleistocene rhinos from Greece = Συμβολή στην μελέτη των Πλειοκαινικών-Κάτω Πλειστοκαινικών ρινόκερων στην Ελλάδα. Περίληψη   PDF
Krystalia Nikolaos Chitoglou
 
Διατριβές έτους 2022 Contribution to the study of the impacts of climate in Greek viticulture. Trends in grape production, wine quality, challenges, perspectives and uncertainties = Συμβολή στην μελέτη των επιδράσεων του κλίματος στην ελληνική αμπελοκαλλιέργεια: τάσεις στην παραγωγή και ποιότητα των οίνων, προκλήσεις-προοπτικές και αβεβαιότητες. Περίληψη   PDF
Georgios Charalampos Koufos
 
Διατριβές έτους 2022 Contribution to the study of the parameters that control the seismic motion on surface geological formations: Experimental and theoretical approach based on ARGONET, Greek and French earthquake records = Συμβολή στη μελέτη παραμέτρων που διαμορφώνουν τη σεισμική κίνηση σε Επιφανειακούς γεωλογικούς σχηματισμούς: Πειραματική και θεωρητική προσέγγιση με έμφαση στο πεδίο δοκιμών ARGONET στην Κεφαλονιά καθώς και με τη χρήση άλλων δεδομένων του Ελληνικού και Γαλλικού δικτύου επιταχυνσιογράφων Περίληψη   PDF
Ioannis Athansios Grendas
 
Διατριβές έτους 2021 Contribution to the taphonomic study of the Lower Pleistocene site Tsiotra Vryssi (Mygdonia basin, Greece): carnivore tooth marks on ungulate bones = Συμβολή στην ταφονομική μελέτη της Κάτω-Πλειστοκαινικής απολιθωματοφόρου θέσης Τσιότρα Βρύση (λεκάνη Μυγδονίας, Ελλάδα): δηκτικά ίχνη σαρκοφάγων σε οστά οπληφόρων. Περίληψη   PDF
Anastasia Katsagoni
 
Διατριβές έτους 2017 Copper mineralization in rodingites from Ano Garefi, Aridea area, Northen Greece Περίληψη   PDF
Prodromos I. Nikolaidis
 
Διατριβές έτους 2022 Critical and rare metals in Tertiary magmatic-hydrothermal deposits at the Serbo-Macedonian metallogenic province in Greece (Vathi, Gerakario, Laodikino, Kolchiko, Aspra Chomata) = Τα κρίσιμα και σπάνια μέταλλα σε Τριτογενή μαγματικά-υδροθερμικά κοιτάσματα της Σερβο-Μακεδονικής μεταλλογενετικής επαρχίας στην Ελλάδα (Βάθη, Γερακαριό, Λαοδικηνό, Κολχικό, Άσπρα Χώματα). Περίληψη   PDF
Christos Lazaros Stergiou
 
Διατριβές έτους 2022 Deep Water Drilling (αγγλική περίληψη) = Γεωτρήσεις σε βαθιές θάλασσες. Περίληψη   PDF
Angelos Dimitrios Touskas
 
Διατριβές έτους 2017 Defining the statistical metrics of a pangenome=Καθορίζοντας τις στατιστικές μετρικές ενός Πανγονιδιώματος Περίληψη   PDF
Asterios Mpatziakas
 
Διατριβές έτους 2018 Development and application of assimilation techniques of hydrometeorological remotely-sensed data in meteorological and land-surface models Περίληψη   PDF
Efthymios Serpetzolou
 
Διατριβές έτους 2019 Development of methods for the automated monitoring of fish in DIDSON (Dual-Frequency Identification Sonar) data = Ανάπτυξη μεθόδων για την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση ιχθύων σε δεδομένα DIDSON (Dual-Frequency Identification Sonar). Περίληψη   PDF
Triantafllia-Maria Perivolioti
 
Διατριβές έτους 2021 Ecological deiversity of pliocene to pleistocene palearctic Cercopithecids (primates, mammalia) : evidence from dental tissue = Οικολογική διαφοροποίηση των πλειοκαιβικών εως πλειστοκαινοκών παλαιοαρκτικών Κερκοπιθήκων (primates, mammalia) : τεκμήρια από οδοντικούς ιστούς. Περίληψη   PDF
Chris Alexander Apostolos Plastiras
 
Διατριβές έτους 2017 Engineering geological and geotechnical investigation of landslide in region of Zvare, Central Georgia, alongside to new railway line. Τεχνικογεωλογική και γεωτεχνική διερεύνηση κατολίσθησης στην περιοχή Ζβάρε της κεντρικής Γεωργίας, κατά μήκος του νέου σιδηροδρομικού δικτύου. Περίληψη   PDF
Levan Maisuradze
 
Διατριβές έτους 2018 Environmental impacts of onshore hydrocarbon exploitation = Περιβαλλοντικές επιπτώσεις χερσέων εκμεταλλεύσεων υδρογονανθράκων. Περίληψη   PDF
Kyriaki P. Spyropoulou
 
Διατριβές έτους 2020 Estimating error and uncertainty of cloud-aerosol-radiation interactions in regional climate model simulations = Εκτίμηση σφαλμάτων και αβεβαιότητας αλληλεπιδράσεων νεφών-αερολυμάτων-ακτινοβολίας σε κλιματικές προσομοιώσεις περιοχικής κλίμακας Περίληψη   PDF
Vasileios S. Pavlides
 
Διατριβές έτους 2019 Evaluation of a combined physical and cognitive training protocol in people with Down syndrome via graph theory = ξιολόγηση ενός πρωτοκόλλου νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης σε ανθρώπους με σύνδρομο Down μέσω της θεωρίας γράφων. Περίληψη   PDF
Chrysi S. Karali
 
Διατριβές έτους 2019 Examining Global Value Chains through Network Analysis = Εξέταση των Παγκόσμιων Αλυσίδων Αξίας μέσω της δικτυακής ανάλυσης. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Μηνάς Αγγελίδης
 
Διατριβές έτους 2016 Exploration of trade structures of rice and wood sectors. Case study on agricultural - forest trade networks and intra industry trade Περίληψη   PDF
Anna N. Kalioropoulou
 
Διατριβές έτους 2014 Exploring earthquakes through their audible sound: Listening to the sound of earthquake Doppler and anelastic attenuation phenomena Περίληψη   PDF
Dimitris Menexopoulos
 
Διατριβές έτους 2022 Fishbone wells: Drilling, stimulation and productivity = Γεωτρήσεις τύπου fishbone: Όρυξη, διέγερση και παραγωγικότητα. Περίληψη   PDF
Efstratios Fotios Atsalos
 
Διατριβές έτους 2017 Forecasting power output of photovoltaic systems using machine learning techniques. Πρόβλεψη παραγόμενης ενέργειας σε φωτοβολταϊκά συστήματα με τη χρήση τεχνικών μαχανικής μάθησης Περίληψη   PDF
Georgia Xanthopoulou
 
Διατριβές έτους 2021 Fossil bovids from the new excavations in Pikermi (Attica, Greece): study of the craniodental material = Απολιθωμένα βοοειδή από τις νέες ανασκαφές στο Πίκερμι (Αττική, Ελλάδα): Μελέτη κρανιοδοντικού υλικού. Περίληψη   PDF
Stamatina Dimitrios Sklavounou,
 
Διατριβές έτους 2016 Fractal και χάος στη γεωμορφολογία Περίληψη   PDF
Γεώργιος Σ. Σάββας
 
Διατριβές έτους 2021 Functional morphology of the skull in fossil and extant Melinae = Μορφολειτουργική ανάλυση του κρανίου απολιθωμένων και σύγχρονων Malinae. Περίληψη   PDF
Anna Ioannis Savvidou
 
Διατριβές έτους 2018 Gemological study of corundum variety of ruby and sapphie from greece. = Γεμολογική μελέτη ελληνικών κορουνδίων ποικιλίας ρουμπινιών και ζαφειριών. Περίληψη   PDF
Vilelmini D. Karantoni
 
Διατριβές έτους 2020 Geology and deformation of the Northern part of the Athos Peninsula, Northern Greece = Γεωλογία και παραμόρφωση του Βορείου τμήματος της Χερσονήσου του Αγίου Όρους, Βόρεια Ελλάδα. Περίληψη   PDF
Petros G. Neofotistos
 
26 - 50 από 1719 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>