Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2020 Geophysical investigations in the Thermaikos basin = Γεωφυσική διασκόπηση τηε λεκάνης του Θερμαϊκου. Περίληψη   PDF
Konstantinos Chr. Chavanidis
 
Διατριβές έτους 2022 Geophysical Prospection of Underwater Archaeological Sites in Greece = Εφαρμογή Γεωφυσικών Μεθόδων στη διερεύνηση υποθαλάσσιων αρχαιολογικών θέσεων στην Ελλάδα. Περίληψη   PDF
Angelos Dimitrios Plageras
 
Διατριβές έτους 2021 Ground Penetrating Radar (GPR) direct wave study = Μελέτη των απευθείας κυμάτων στη μέθοδο του ραντάρ υπεδάφους. Περίληψη   PDF
Eleni Aggelos Tokmaktsi
 
Διατριβές έτους 2019 Groundwater flow simulation using the FeFLOW software, for the alluvial aquifer of Kastoria = Προσομοίωση της υπόγειας ροής του αλλουβιακού υδροφορέα της Καστοριάς με τη χρήση του κώδικα FeFLOW. Περίληψη   PDF
Dimitrios Antoniou Voulanas
 
Διατριβές έτους 2021 H Γεωπολιτική των Σπάνιων Γαιών = The policy of Rare Earth Elements. Περίληψη   PDF
Αλέξανδρος Αθανάσιος Φρειδερίκος
 
Διατριβές έτους 2021 H δυναμική κοιτασμάτων σπανίων γαιών (REE) στην Ευρωπαϊκή Ένωση = The potential of the rare earth elements (REE) deposits in the European Union. Περίληψη   PDF
Σπυρίδων Νέστωρ Στρογγύλης
 
Διατριβές έτους 2020 Hydrocarbon migration and seal properties sensitivity analysis by applying ID/2D/3D basin modeling, Patraikos gulf, Western Greece = Ανάλυση ευαισθησίας μετανάστευσης υδρογονοανθράκων και ιδιοτήτων πετρωμάτων καλυμμάτων με την εδαρμογή μοντελοποίησης λεκάνης ID/2D/3D, Πατραϊκο κόλπος, Δυτική Ελλάδα. Περίληψη   PDF
Ioanna P. Xanthopoulou
 
Διατριβές έτους 2020 Hydrocarbons generation and expulsion sensitivity analysis by applying 1D/2D/3D basin modeling, Patraikos Gulf, Western Greece = Ανάλυση ευαισθησίας στη γένεση και απομάκρυνση υδρογονανθράκων, Πατραϊκός κόλπος, Δυτική Ελλάδα. Περίληψη   PDF
Styliani T. Bragou
 
Διατριβές έτους 2021 Hydrodynamic and hydrochemical investigation of the transboundary aquifer system in Prespa – Ohrid Watershed = Υδροδυναμική και υδροχημική έρευνα του διασυνοριακού υδροφορέα της λεκάνης των λιμνών Πρέσπας και Οχρίδας Περίληψη   PDF
Emanuela M. Kiri
 
Διατριβές έτους 2017 Impact of climate variability on mosquito occurrence and malaria transmission in Greece. Επίπτωση του κλίματος στην παρουσία κουνουπιών και στη μετάδοση ελονοσίας στον ελλαδικό χώρο. Περίληψη   PDF
Maria-Chara Karypidou
 
Διατριβές έτους 2020 Implementation of an innovative methodology for the evaluation and optimization of the WRF modek for the study of convective activity in Thessaly = Εφαρμογή καινοτόμου μεθοδολογίας αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του μοντέλου WRF για τη μελέτη καταιγιδοφορων δραστηριοτήτων στην περιχή της Θεσσαλίας. Περίληψη   PDF
Ioannis A. Tegoulias
 
Διατριβές έτους 2020 Intelligent Well Completions = Έξυπνη Ολοκλήρωση Πηγαδιών Περίληψη   PDF
Stefanos Ioannis Tzimas
 
Διατριβές έτους 2018 Inversion of love waves from ambient noise arrays: application in the Mygdonia basin area = Αντιστροφή κυμάτων Love από δίκτυα καταγραφής περιβαλλοντικού θορύβου: εφαρμογή στην περιοχή της Μυγδονίας Λεκάνης Περίληψη   PDF
Konstantinos Th. Gkogkas
 
Διατριβές έτους 2020 Investigation of lignite effect on rheological and filtration properties of water-based drilling muds = Διερεύνηση της επίδρασης της προσθήκης λιγνιτών στη διήθηση και τις ρεολογικές ιδιότητες διατρητικού πολφού με βάση το νερό. Περίληψη   PDF
Christina Triantafyllos Apostolidou
 
Διατριβές έτους 2016 Investigation of the depth and broadness of the dependence among behavioral stuctures in adult education class networks Περίληψη
Arsenios N. Tsokas
 
Διατριβές έτους 2016 Investigation of the depth and broadness of the dependence among behavioral stuctures in adult education class networks Περίληψη   PDF
Arsenios N. Tsokas
 
Διατριβές έτους 2019 Key developments in the Oil and Gas Sector in two EU’s Member Countries - Greece and Cyprus. Περίληψη   PDF
Andeas Gkloumpos
 
Διατριβές έτους 2021 Laterally Constrained Inversion of Electrical Resistivity Tomography Data = Αντιστροφή Ηλεκτρικών Δεδομένων με Πλευρικούς Περιορισμούς. Περίληψη   PDF
Ourania Stavros Patsia
 
Διατριβές έτους 2018 Machine learning algorithms for big data = Αλγόριθμοι μάθησης για μεγάλης κλίμακας δεδομένα. Περίληψη   PDF
Elisavet Tsolakidou
 
Διατριβές έτους 2016 Mineralogical, geochemical and structural - control study of the hydrothermal alterations and the ore mineralization at Vathi porphyry Cu - Au +-U +- mO SYSTEM, N.Greece Περίληψη   PDF
Christos L. Stergiou
 
Διατριβές έτους 2022 Modeling of earthquake occurrence times through Markov Processes: A contribution to seismic hazard assessment in Greece = Μοντελοποίηση των χρόνων γένεσης σεισμών με χρήση Μαρκοβιανών διαδικασιών: Συμβολή στην εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στον ελληνικό χώρο. Περίληψη   PDF
Polyzois Pegkos Bountzis
 
Διατριβές έτους 2017 Multimedιa reprepsentation using graph-based models and applications=Αναπαράσταση πολυμέσων με μοντέλα γραφημάτων και εφαρμογές Περίληψη   PDF
Elissavet Batziou
 
Διατριβές έτους 2020 Nannofossil biostratigraphy of Argostoli Gulf Quaternary marine sequence (Kefallonia Island, Ionian Sea) = Βιοστρωματογραφία Ναννοαπολιθωμάτων της Τεταρτογενούς θαλάσσιας ακολουθίας του κόλπου του Αργοστολίου (Κεφαλονιά, Ιόνιο Πέλαγος). Περίληψη   PDF
Eugenia Fatourou
 
Διατριβές έτους 2020 Nannofossil biostratigraphy of the Paleogene molassic deposits of Western Thrace Basin = Βιοστρωματογραφία ναννοαπολοθωμάτων των παλαιογενών μολασσικών αποθέσεων της δυτικής λεκάνης της Θράκης. Περίληψη   PDF
Ioannis, Stylianos Michailidis
 
Διατριβές έτους 2021 Natural Gas Networks in Greece: The present and the prospects of the future = Τα Δίκτυα Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα: Το παρόν και οι προοπτικές του μέλλοντος. Περίληψη   PDF
Dimitrios Konstantinos Gidaris
 
51 - 75 από 1719 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>