Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2016 Statistical analysis of epigenetic data for CLL patients = Στατιστική ανάλυση επιγενετικών δεδομένων ασθενών με Χρόνια Πεμφοκυτταρική Λευχαιμία Περίληψη   PDF
Νέστωρ Χαλκίδης
 
Διατριβές έτους 2017 Study of dust aerosol-Climate interactions using a regional climate model Περίληψη   PDF
Athanasios Tsikerdekis
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Study of the effect of temperature changes to the inversion results of electrical resistivity tomography data = Μελέτη της επίδρασης των θερμοκρασιακών μεταβολών στα αποτελέσματα αντιστροφής των δεδομένων της ηλεκτρικής τομογραφίας. Περίληψη   PDF
Konstantinos D. Polydoropoulos
 
Διατριβές έτους 2015 Study of the High potassium magmatism in northern Greece. Implication for the mantle geochemistry and geodynamic evolution of the area Περίληψη   PDF
Kyriaki K. Pipera
 
Διατριβές έτους 2014 Study of the influence of time dependent stress changes on seismicity rates with contribution in probalistic seismic hazzard assessment in Greece = Μελέτη της επίδρασης των χρονικά εξαρτώμενων μεταβολών του πεδίου των άσεων στους ρυθμούς σεισμικότητας με συμβολή στην πιθανοκρατική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα Περίληψη   PDF
Konstantinos Leptokaropoulos
 
Διατριβές έτους 2014 Study of the influence of time dependent stress changes on seismicity rates with contribution in probalistic seismic hazzard assessment in Greece = Μελέτη της επίδρασης των χρονικά εξαρτώμενων μεταβολών του πεδίου των άσεων στους ρυθμούς σεισμικότητας με συμβολή στην πιθανοκρατική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα Περίληψη   PDF
Konstantinos Leptokaropoulos
 
Διατριβές έτους 2014 Study on ground surface fissures in the broader area of the lignite mines of Mavropigi village, Eordaia prefecture, northern Greece Περίληψη   PDF
Eleni E. Kalogirou
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Technical and Economic Evaluation of Drill Bits = Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση των Κοπτικών Άκρων. Περίληψη   PDF
Stylianos N. Spyridakis
 
Διατριβές έτους 2017 The centrality lethality rule in signed protein interaction networks Περίληψη   PDF
Savas Paragamian
 
Διατριβές έτους 2015 The fossil chelonians of Greece. Systematics - evaluation - stratigraphy - palaeoecology = Οι απολιθωμένες χελώνες της Ελλάδοσ. Συστηματική - εξέλιξη - στρωματογραφία - παλαιοοικολογία Περίληψη   PDF
Evangelos Ch. Vlachos
 
Διατριβές έτους 2017 Tooth morphology, molar enamel thickness and dental microwear textural analysis of modern Cercopithecines with application on European Paradolichopithecus/Procynocephalus and comparisons with Pleistocene Papionins from Omo Valley in Africa Περίληψη   PDF
Chris Alexander A. Plastiras
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Unconventional hydrocarbon systems – Exploration and exploitation = Μη συμβατικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων – Έρευνα και εκμετάλλευση Περίληψη   PDF
Dimitrios Tsirekas
 
Διατριβές έτους 2018 Well logging and formation evaluation in oil and gas exploratory drilling = Εκτέλεση και γεωλογική ερμηνεία γεωφυσικών καταγραφών (logging) εντός ερευνητικών γεωτρήσεων υδρογονανθράκων. Περίληψη   PDF
Constantinos G. Sivvas
 
Διατριβές έτους 2018 Αβαθής γεωθερμία και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Παράδειγμα εφαρμογής σε κατοικία στη Σιθωνία Χαλκιδικής. = Shallow geothermal systems and grond source heat pumps-Application in a summer residence in Sithonia (Chalkidiki, Northern Greece). Περίληψη   PDF
Θεοδώρα Κοτανίδου
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Αβεβαιότητα των τεχνικογεωλογικών παραμέτρων και παραμέτρων HOEK and Brown σε περιβάλλον φλύσχη = Uncertainty of geotechnical and HOEK-BROWN parameters in Flysch environment. Περίληψη   PDF
Εριφύλη-Αγγελική Π. Χαστάογλου
 
Διατριβές έτους 2018 Ακραίες βροχοπτώσεις στην Ελλάδα. = Extreme precipitation in Greece. Περίληψη   PDF
Μαρία-Όλγα Βουδούρη
 
Διατριβές έτους 2014 Αναγνωριστική μελέτη υδρευτικού φράγματος Μανικίων-Σέτας Νομού Εύβοιας Περίληψη   PDF
Μαρία Λοιδώρη
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Ανάδειξη του γεωπεριβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών με την χρήση G.I.S. = Promoting Grevena's wider area geo-environment using G.I.S. Περίληψη   PDF
Νικόλαος Ν. Βούτσης
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Ανάλυση Δικτύων Πληγεισών Περιοχών για την Υποστήριξη των Λειτουργιών Διανομής σε Ανθρωπιστικές Αλυσίδες Εφοδιασμού = Network Analysis at Disaster-Affected Areas for Supporting Distribution Operations in Humanitarian Supply Chains. Περίληψη   PDF
Ξενοφών Ταουκτσής
 
Διατριβές έτους 2018 Ανάλυση εκδήλωσης βραχοκαταπτώσεων και προτάσεις μέτρων προστασίας στον οικισμό Επταχωρίου, Ηπείρου = Rock fall analysis and design of protection measures at Eptaholi village, Epirus Περίληψη   PDF
Πελαγία Γεώργιος Αυγερινού
 
Διατριβές έτους 2018 Ανάλυση επιταχυνσιογραμμάτων της σεισμικής διέγερσης ΒΑ της Κω (20/07/2017, Μ=6.6) = Analysis of accelerogramms of the seismic excitation NE of Kos island (20/07/2017, M=6.6). Περίληψη   PDF
Μιχαήλ Ράβναλης
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Ανάλυση στατιστικής σημαντικότητας του modularity σε δίκτυα χρονοσειρών = Statistical significance of modularity measures on time series networks. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Χ. Χριστόπουλος
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Ανάλυση σχολικού εκφοβισμού με θεωρία Δικτύων μέσα από δειγματοληψία. Περίληψη   PDF
Νικόλαος Ε. Ρωσσόπουλος
 
Διατριβές έτους 2014 Ανάλυση της παραμόρφωσης και κινηματική της πελαγονικής ζώνης στη Βόρεια Ελλάδα = Deformation and kinematics analysis of the pelagonian zone in Northern Greece. Περίληψη   PDF
Αστέριος Β. Αυγερινάς
 
Διατριβές έτους 2016 Ανάλυση των διεθνών εμπορικών δικτύν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα υποδείγματα βαρύτητας Περίληψη   PDF
Λίλη Ντεγίδου
 
51 - 75 από 630 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>