Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2016 Statistical analysis of epigenetic data for CLL patients = Στατιστική ανάλυση επιγενετικών δεδομένων ασθενών με Χρόνια Πεμφοκυτταρική Λευχαιμία Περίληψη   PDF
Νέστωρ Χαλκίδης
 
Διατριβές έτους 2020 Strong ground motion simulation in the Central Ionian Islands using a hybrid (deterministic and stochastic) approach = Υπολογισμός εδαφικής κίνησης στην περιοχή των Κεντρικών Ιονίων Νήσων με εφαρμογή υβριδικής (αιτιοκρατικής και στοχαστικής) μεθοδολογίας. Περίληψη   PDF
Pavlos Konsstantinos Bonatis
 
Διατριβές έτους 2020 Study of Atmosphere-Wildland Fires Interactions, using Numerical Models, in Greece = Μελέτης της αλληλεπίδρασης ατμόσφαιρας - δασικών πυρκαγιών με τη βοήθεια αριθμητικών μοντέλων. Περίληψη   PDF
Stergios Vasileios Kartsios
 
Διατριβές έτους 2017 Study of dust aerosol-Climate interactions using a regional climate model Περίληψη   PDF
Athanasios Tsikerdekis
 
Διατριβές έτους 2020 Study of seismicity properties based on the interaction and evolution of active fault systems in the Aegean and its surroundings = Μελέη των ιδιοτήτων της σεισμικότητας με βάση την αλληλεπίδραση και ανάπτυξη συστημάτων σεισμογόνων ρηγμάτων στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου. Περίληψη   PDF
Charikleia G. Gkarlaouni
 
Διατριβές έτους 2019 Study of the effect of temperature changes to the inversion results of electrical resistivity tomography data = Μελέτη της επίδρασης των θερμοκρασιακών μεταβολών στα αποτελέσματα αντιστροφής των δεδομένων της ηλεκτρικής τομογραφίας. Περίληψη   PDF
Konstantinos D. Polydoropoulos
 
Διατριβές έτους 2015 Study of the High potassium magmatism in northern Greece. Implication for the mantle geochemistry and geodynamic evolution of the area Περίληψη   PDF
Kyriaki K. Pipera
 
Διατριβές έτους 2022 Study of the hipparionine horse cranial material drom the new excavations in Pikermi (Attica, Greece) = Μελέτη του κρανιακού υλικού ιππαρίων από τις νέες ανασκαφές στο Πίκερμι (Αττική, Ελλάδα). Περίληψη   PDF
Panagiotis Vasileios Filis
 
Διατριβές έτους 2014 Study of the influence of time dependent stress changes on seismicity rates with contribution in probalistic seismic hazzard assessment in Greece = Μελέτη της επίδρασης των χρονικά εξαρτώμενων μεταβολών του πεδίου των άσεων στους ρυθμούς σεισμικότητας με συμβολή στην πιθανοκρατική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα Περίληψη   PDF
Konstantinos Leptokaropoulos
 
Διατριβές έτους 2014 Study of the influence of time dependent stress changes on seismicity rates with contribution in probalistic seismic hazzard assessment in Greece = Μελέτη της επίδρασης των χρονικά εξαρτώμενων μεταβολών του πεδίου των άσεων στους ρυθμούς σεισμικότητας με συμβολή στην πιθανοκρατική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα Περίληψη   PDF
Konstantinos Leptokaropoulos
 
Διατριβές έτους 2023 Study of the Quaternary equids of Greece: systematics, biostratigraphy, phylogeny, palaeoecology = Μελέτη των Τεταρτογενών ιπποειδών της Ελλάδας: συστηματική, βιοστρωματογραφία, φυλογένεση, παλαιοοικολογία Περίληψη   PDF
Anastasia Georgios Gkeme
 
Διατριβές έτους 2014 Study on ground surface fissures in the broader area of the lignite mines of Mavropigi village, Eordaia prefecture, northern Greece Περίληψη   PDF
Eleni E. Kalogirou
 
Διατριβές έτους 2022 Systematic study of the Early Pleistocene Canis (Mammalia, Canidae) from Tsiotra Vryssi (Mygdonia Basin, Greece) = Συστηματική μελέτη των κάτω- πλειστοκαινικών Cavis (Mammalia, Canidae) από την απολιθωματοφόρο θέση Τσιοτρα Βρύση (Λεκάνη Μυγδονίας, Ελλάδα). Περίληψη   PDF
Anastasia Ioannis Karakosta
 
Διατριβές έτους 2021 Systematics and Functional morphology of the skull in Greek fossil and extant Nyctereytes = Συστηματική και μορφολειτουργική ανάλυση του κρανίου σύγχρονων και Ελληνικών απολιθωμένων Nyctereutes. Περίληψη   PDF
Angelos Georgios Tamvakis
 
Διατριβές έτους 2019 Technical and Economic Evaluation of Drill Bits = Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση των Κοπτικών Άκρων. Περίληψη   PDF
Stylianos N. Spyridakis
 
Διατριβές έτους 2024 The biogenic content in the surface sediments from the deep South Aegean basins = Το βιογενές περιεχόμενο των επιφανειακών ιζημάτων στις βαθιές λεκάνες του Νοτίου Αιγαίου. Περίληψη   PDF
Eleni Anastasia Neofytos Markoglou
 
Διατριβές έτους 2017 The centrality lethality rule in signed protein interaction networks Περίληψη   PDF
Savas Paragamian
 
Διατριβές έτους 2020 The Cervidae (Artiodactyla, Mammalia) from the Lower Pleistocene fossil site of Tsiotra Vryssi (Mygdonia Basin) = Τα ελαφοειδή της Κατω-Πλειστοκαινικής απολιθωματοφόρου θέσης Τσιότρα Βρύση (Λεκάνη Μυγδονίας). Περίληψη   PDF
Marianna Chr. Kokotini
 
Διατριβές έτους 2023 The diverse turtle fauna (Testudines, Cryptodira: Testudinidae, Geoemydidae) from the Neogene of Makrygialos and Agiannis, Pieria, Thermaikos Gulf, N. Greece = Η ποικίλη πανίδα των χελωνών (Testudines, Cryptodira: Testudinidae, Geoemydidae) από το Νεογενές του Μακρυγιάλου και του Αγιάννη, Πιέρια, Θερμαϊκός Κόλπος, Β. Ελλάδα. Περίληψη   PDF
Maria Charalabos Saltsidou
 
Διατριβές έτους 2015 The fossil chelonians of Greece. Systematics - evaluation - stratigraphy - palaeoecology = Οι απολιθωμένες χελώνες της Ελλάδοσ. Συστηματική - εξέλιξη - στρωματογραφία - παλαιοοικολογία Περίληψη   PDF
Evangelos Ch. Vlachos
 
Διατριβές έτους 2020 The Vallesian large-sized Palaeotragus (Giraffidae, Mammalia) from Northern Greece = Οι μεγαλόσωμοι Palaeotragus (Giraffidae, Mammalia) από το Βαλλέζιο της Βόρειας Ελλάδας. Περίληψη   PDF
Konstantinos Chr. Laskos
 
Διατριβές έτους 2022 The villafranchian mammal fauna of Aghia Kyriaki, Aetoloakarnania, Greece : taxonomy and taphonomy = Η βιλλαφραγκια πανιδα θηλαστικν της Αγίας Κυριακής, Αιτωλοακαρνανία, Ελλάδα: ταξινόμηση και ταφονομία. Περίληψη   PDF
Elpiniki-Maria Athanasios Parparousi
 
Διατριβές έτους 2023 Three dimensional moddeling and geochemical anomaly mapping of the gold-endowed Hattu schist belt, Eastern Finland = Τρισδιάσταστη μπντελοποίηση και χωρική ανάλυση γεωχημικών ανωμαλιών της σχιστολιθικής ζώνης Hattu στην Ανατολική Φιλανδία. Περίληψη   PDF
Σπυρίδων Νέστωρ Στρογγύλης
 
Διατριβές έτους 2009 To Nerineidae στο Χωρύγι του Κιλκίς Περίληψη   PDF
Ευθαλία Μ. Ολάσογλου
 
Διατριβές έτους 2017 Tooth morphology, molar enamel thickness and dental microwear textural analysis of modern Cercopithecines with application on European Paradolichopithecus/Procynocephalus and comparisons with Pleistocene Papionins from Omo Valley in Africa Περίληψη   PDF
Chris Alexander A. Plastiras
 
126 - 150 από 1895 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>