Τα αλλουβιοακά ριπίδια της πόλης του Ομαλού, δυτική Κρήτη

Ε. Μανούτσογλου, Γ. Παναγόπουλος, Ι. Πυλιώτης, Ε. Στειακάκης, Α. Βαφείδης

Περίληψη


Μια από τις πιο χαρακτηριστικές γεωμορφολογικές δομές των ορεινών όγκων είναι τα οροπέδια (plateau) μεγάλων σχετικά διαστάσεων (>10 Κm2). Είναι γενικώς αποδεκτή η συμμετοχή της καρστικοποίησης στην δημιουργία αυτών των δομών. Ταυτόχρονα όμως βρίσκονται υπό συζήτηση διεργασίες παράλληλες, ή/επάλληλες όπως αυτή της επίδρασης του κλίματος ή/και της τεκτονικής στην δημιουργία αυτών των δομών. Υπό το πρίσμα της καρστικής γεωμορφολογικής εξέλιξης, ορισμένες από τις δομές αυτών των διαστάσεων χαρακτηρίζονται ως πόλγες. Σ’ αυτά τα υψίπεδα δημιουργούνται με την επίδραση των προαναφερθέντων διεργασιών επιπρόσθετες ιζηματογενείς δομές. Από τις πιο χαρακτηριστικές και ευρέως διαδεδομένες είναι τα αλλουβιακά ριπίδια. Λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα στοιχεία από προηγούμενες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της πόλγης του Ομαλού (Δ. Κρήτη) σχετικά με την τεκτονική και την στρωματογραφία των αλπικών σχηματισμών της ευρύτερης περιοχής αλλά και της διερεύνησης τμημάτων της πόλγης με γεωφυσικές μεθόδους, πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή λεπτομερής γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1:5.000. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο σχεδιασμού λιμνοδεξαμενής, σχετικά μεγάλων διαστάσεων (ταμιευτήρας νερού >106 m3) εντός της πόλγης του Ομαλού. Στόχος της λεπτομερούς χαρτογράφησης αποτέλεσε η ανάδειξη όλων εκείνων των γεωλογικών/μορφοτεκτονικών στοιχείων που θα μπορούσαν να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το υπό κατασκευή έργο δίδοντας έμφαση σε δύο κύρια ερωτήματα: α) Πέραν της λεπτομερούς οριοθέτησης και απεικόνισης της χωρικής κατανομής των γεωλογικών ενοτήτων που χαρτογραφήθηκαν στην περιοχή, ποια είναι και η χωρική κατανομή των μορφοτεκτονικών στοιχείων (κυρίως ρηγμάτων, διαφόρων διαστάσεων) εντός και πέριξ της πόλγης; β) Υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή των λεκανών απορροής που εκφορτίζονται εντός της πόλγης οι απαραίτητοι προς διάβρωση σχηματισμοί για την δημιουργία μεγάλου και ικανού πάχους αδιαπέρατων σχηματισμών εντός της πόλγης; Η πληθώρα των νέων δεδομένων ενσωματώθηκαν στον νέο λεπτομερή γεωλογικό χάρτη που σχεδιάσθηκε.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; physical geography; φυσική γεωγραφία; πόλγη Ομαλού; αλλουβιακά ριπίδια; ενότητα Τρυπαλίου; πλακώδεις ασβεστόλιθοι; δυτική Κρήτη; Omalos polje; alluvial fans; Trypali unit; Plattenkalk; western Crete

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα