Μελέτη της επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής στην ποτάμια απορροή νερού και ιζήματος του Σπερχειού ποταμού

Α. Ξηρού, Παναγιώτης Θ. Νάστος, Σεραφείμ Ε. Πούλος, Χ. Μαρουκιάν

Περίληψη


Η λεκάνη του Σπερχειού ποταμού ανήκει στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα και είναι μια ταφροειδής στενή λωρίδα με διαμήκη άξονα που συμπίπτει σε γενικές γραμμές με την κοίτη του ποταμού. Ο ποταμός Σπερχειός, έχει μήκος 82,5 km και συνολική έκταση λεκάνη απορροής 1.660,91 km2. Πηγάζει από τον Τυμφρηστό (2.312 m), τα Βαρδούσια, την Όρθρυ, την Οίτη και το Καλλίδρομο και εκβάλει στον Μαλιακό κόλπο, όπου σχηματίζει το δέλτα του. Η επιφανειακή απορροή υπολογίστηκε μέσω των επιμέρους παραμέτρων του υδατικού ισοζύγιου (1η προσέγγιση) καθώς και με τη χρήση λογισμικού που διατίθεται ελεύθερα από το U.S. Geological Survey (USGS) (2η προσέγγιση) (McCabe and Markstrom 2007). Έτσι η επιφανειακή απορροή για συντελεστή εξατμισοδιαπνοής 35% ισούται με 468,756 106 m3 (1η προσέγγιση) και εκείνη που αντιστοιχεί σε υγρασία εδάφους 100 mm (2η προσέγγιση) ισούται με 519,098 106 m3. Η εκτίμηση της στερεοπαροχής (ανά μονάδα επιφανείας) υπολογίστηκε με βάση τις εξισώσεις των Jansen and Painter (1978), Renfro (1972) και Probst (1992.) Το αιρούμενο φορτίο εκτιμάται στα 171-248 tones/km2 με το ολικό να κυμαίνεται μεταξύ 214-312 tones/km2. Η εκτίμηση των μελλοντικών τιμών επιφανειακής απορροής και στερεοπαροχής στηρίχθηκε στις προσομοιώσεις των μηνιαίων τιμών βροχόπτωσης και θερμοκρασίας, από το περιοχικό κλιματικό μοντέλο RAMCO-2 (KNMI, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ENSEMBLES) σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 1961-1990. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια μείωση της επιφανειακής απορροής κατά 6,19% για το χρονικό διάστημα 2021-2050 και κατά 33,35% για το διάστημα 2071-2100. Παρομοίως η στερεοπαροχή ανά μονάδα επιφανείας αναμένεται να μειωθεί κατά 11,03 % το διάστημα 2021-2050 και κατά 30,02 % το διάστημα 2071-2100. Η μελλοντική μείωση της στερεοπαροχής του Σπερχειού ποταμού, σε συνδυασμό με την παράλληλη μείωση της επιφανειακής απορροής, εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη της δελταϊκής ακτογραμμής του ποταμού καθώς και στο να χαθεί τμήμα της δελταϊκής πεδιάδας.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; στερεοπαροχή; επιφανειακή απορροή; Σπερχειός ποταμός; κλιματικό μοντέλο; sediment yield; surface runoff; Spercheios River; climate model

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα