Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Υδρογεωχημική - περιβαλλοντική μελέτη των υπογείων νερών των νεογενών Λεκανών χώρας- Μεσόκαμπου (ΝΑ Σάμος) με τη συνδυαστική χρήση ποιοτικών δεικτών, γεωστατιστικών μεθόδων και γεωλογικών παραμέτρων = Hydrogeochemical and environmental study of the neogene groundwarter basins of chora- Mesokampos (SE Samos island) with the combinational use of quality incides, geostatistical methods and geological parameters  PDF
Ε. Τζιρίτης, Α. Κελεπερτζής, Μ. Σταματάκης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Υδρογεωχημική και ισοτοπική μελέτη του φυσικού & τεχνητού υδρογραφικού δικτύου του Κωπαϊδικού πεδίου, Νομου Βοιωτίας = Hydrogeochemical and isotopical study of natural and artificial hydrographic network of Kopaida plain, Viotia  PDF
Ε. Τζίρίτης, Α. Κελεπερτζής
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εκτίμηση επιπτώσεων σεισμικού κινδύνου στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Αθηνών = Estimation of the consequences of seismic risk in the wider area of the city of Athens  PDF
Δ. Γαλανόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Desertification and economic growth : a study for the leading factors  PDF
Γιώργος Μ. Κορρές, Γιώργος Πολυχρονόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Υδρογεωλογικές συνθήκες νάσου Τήλου = Hydrogeological conditions in Tilos island  PDF
Ε. Λόγος, Β. Τσιούμας, Δ. Θεοχάρης, Ε. Λέκκας
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Καταγραφή και ταξινόμηση των κατολισθητικών φαινομένων στη Βόρεια και Δυτική Λέσβο = landslides inventory and classification in North and Northwest Lesvos island, Greece  PDF
Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Ε. Λυκούδη, Μαρία Αντωνίου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ορυκτολογία και χημικά χαρακτηριστικά κοιτάσματος ασβεστόλιθου και περιββαλοντικές επιπτώσεις εξόρυξης του. Περίπτωσις λατομείου στην περιοχή Σκηνέας - Κοντογεννάδα, νήσος Κεφαλληνία = Mineralogical - chemical charasteristics of limestone deposit and environmental impacts of its extraction. Case study: Quarry in Skineas - Kontogennada area, Kefallonia island  PDF
Μαριάνθη Αναστασάτου, Αντωνία Τσούτσια
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Καρστικές και ανθρωπογενείς γεωμορφές στη Λακωνική Μάνη σε σχέση με τον ανθρώπινο παράγοντα = Karst and anthropogenic landforms in Lakonian Mani in relation to the human impact  PDF
Κ. Α. Παπαδοπούλου-Βρυνιώτη, Τ. Π. Γεωργόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μεθοδολογική προσέγγιση αξιοποίησης εγκαταλειμμένων λατομικών χωρών στην Ελλάδα= Methodological approach on the rehabilitation of abandoned quarries in Greece  PDF
Γ. Κωσταντόπουλος, Ε. Χάγιου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Adsorption of dye pollytants by greek lignite : a preliminary experimental study = Προσρόφηση χρωματικών ρυπαντικών ουσιών από ελληνικούς λιγνίτες : μια πρ'οδρομη πειραματική μελέτη  PDF
Α. Ιορδανίδης, Ανδρέας Γεωργακόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Διαχείρηση συν- καταστροφικού σταδίου σε παγκόσμιας κλίμακας φυσικές καταστροφές σε χώρες του τρίτου κόσμου: ο σεισμός Μ=9.2 R της 26ης δεκεμβρίου 2004 στον Ινδικό ωκεανό και ο σεισμός Μ=7.6 R της 8ης οκτωμβρίου 2005 στο Βόρειο Πακιστάν = Management stage during disastrous events in global scale natural disasters in third world countries: the M=9.2 E earthquake, 26th of december 2004 in the Idian ocean and the M=7.6 R earthquake, 8th of october 2005 in north Pakistan  PDF
Ε. Λέκκας, Ι. Παρχαρίδης, Ε. Σκούρτσος, Μ. Φουμέλης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Εφαρμογή διαδυκτιακού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών γιατη διανομή χαρτών περιββαλοντικών μελετών  PDF
Β. Βιρβίλης, Ε. Χάρου, Μ Στεφούλη, Φ. Μπενταλί, Π. Παναγιωτόπουλος, Σ. Περαντώνης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Περιβαλλοντική γεωχημική μελέτη των ιζημάτων των ποταμών Σαπόρεμα και Φιλιούρη στην περιοχή Σαπών - Ξυλαγανής του Νομού Ροδόπης στη Θράκη = Environmental geochemical study of the sediments in the Saporema and Filiouris rivers, Sapes - Xylagani area, Rhodope country, Thrace  PDF
Δ. Νταρλαγιάννης, Μιχάλης Κ. Βαβελίδης, Κυριάκος Αρίκας, Β. Μέλφος, D. Goetz
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους δόκιμους λίθους του Αμφιαρείου- Ωρωπού = Environmental effects on the building stone of Amphiario - Oropos, Attica, Greece  PDF
Βλάχου Μ. Τσίπουρα-, Κ. Μιχόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Η εξέλιξη των αποθέσεων φερτών υλικών σε ταμιευτήρες ως δυναμικό φαινόμενο : εφαρμογή στον ταμιευτήρα Κρεμαστών = The evolution of river sediments' deposits in reservoirs as a dynamic phenomenon : application to Kremasta RESERVOIR  PDF
Δ. Ζάρρης, Ε. Λυκούδη, Δ. Κουτσογιάννης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Πειρατείες υδρογραφικού δικτύου στη λεκάνη απορροής του ποταμού δάφνωνα (ΝΑ Πελοπόννησος) = Cases of stream piracy in the drainage basin of dafnon river (SE Peloponnesus)  PDF
Α. Κόντου, Παπαναστασίου Κ. Γάκη-, Χ. Μαρουκιάν
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Τα Μώλεια της Νεστάνης (Αρκαδία). Η αρχαότερη γιορτή για το νερό και το περιβάλλον: Μα γεω-μυθολογική προσέγγιση = The Moleia of Nestani. The most ancient ceremony decicated to the water and environment: A geo-mythological approach  PDF
Η. Μαριολάκος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) A qualitative - quantitative study of water and environmental pollution at the broader area of the Mygdonia basin, Thessaloniki, N. Greece  PDF
Μ. Κ. Νυμφόπουλος, Ν. Μυλόπουλος, Κων. Κατιρτζόγλου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η χρήση ιστορικών δεδομένων στη μελέτη της οικονομικής γεωγραφίας - γεωλογίας: καταγραφή των μεταλλείων της Πελοποννήσου, από τις τοπικές εφημερίδες του 19-20ου αιώνα = Using the historic data in the study of the economic geography - geology: report on the mines of peloponnesus from the local newspapers of the 19-20th century  PDF
Σ. Τομπρος, Ν. Τόμπρος, Karen Seymour
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Περιβαλλοντικά προβλήματα στην παράκτια περιοχή Αν. Μακεδονίας και Θράκης = Environmental problems on the coastal zone of East Macedonia - Thrace, Greece  PDF
Π. Δελημάνη, Γ. Σ. Ξειδάκης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Διαφορές στο μόρφωμα των πυρκαγιών μεταξύ Αττικής και Έυβοιας = Differences in wildfire pattern between Attiki and Evia  PDF
Ε. Εμμανουηλάκης, Β. Δέτσης, Μ. Βαμβακάρη, Κ. Αμπελιώτης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων πολιικής προστασίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης = Participation of civil protection voluntary organizations to the prevention and treatment of emergency situations  PDF
Β. Συνοδινού, Ζ. Νιβολιανίτου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Geochemical conditions and environmental pollution from hydrothermal waters of the Anthemous basin, Thessaloniki district, N. Greece  PDF
Μ. Κ. Νυμφόπουλος, Σ. Α. Χατζησπύρου, D. A. Polya, Κ. Μ. Μιχαηλίδης, Γ. Τρώντσιος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Αρχαιολογία και περιβάλλον : η περίπτωση της Μεθώνης στην Πιερία = Archaelogy and environment : the case of Methoni in Pieria  PDF
Marie-Francoise Courel, Rhun Jeannine Le, Vera Marigo, Francoise Queyrel
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Συμβολή στη διαχείρηση και στην περιβαλλοντική παρακολούθηση του ποτάμιου συστήματος του Νέστου = Contribution in management and environmental monitoring of Nestos river  PDF
Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος, Κ. Αλμπανάκης, Σοφία Μαργώνη, Άρης Ψιλοβίκος, Δ. Ιωαννίδης, Γ. Μακρυγιώργος
 
1 - 25 από 55 Στοιχεία 1 2 3 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.