Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) Polarographisches verhalten von aromatischen azoverbindungen in methanol, dimethylsulfoxid und dimethylformamid = Πολαρογραφική συμπεριφορά αρωματικών αζωενώσεων εντός μεθανόλης, διμεθυλοσουλφοξειδίου και διμεθυλοφορμαμιδίου  PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Ε. Θεοδωρίδου, Π. Κοντούλης
 
Τόμ. 12, Αρ. 1 (1972) Uber die inhibierende wirkung des triphenylphospinoxidis auf das polarographische verhalten von nitroathan, nitrobenzol und nitronaphthalin in wasser - methanol - losungen = Περί της παρεμποδιστικής δράσεως του τριφαινυλοφωσφινοξειδίου επί της πολαρογραφικής συμπεριφοράς των νιτροαιθανίου, νιτροβενζολίου και νιτροναφθαλινίου εις υδατομεθανολικά διαλύματα  PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Γεώργιος Α. Σταλίδης, Ε. Χ. Παπαγεωργίου
 
Τόμ. 14, Αρ. 1 (1974) Zur ionisation von n - Butter und n - Valeriansaure in ternaren losungssystemen von wasser - methanol - dioxan = Ιονισμός κ - Βουτυρικού και κ - Βαλεριανού οξέος εις τριαδικά συστήματα Ύδατος - Μεθανόλης - Διοξανίου  PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Γεώργιος Ε. Παπαναστασίου, Ι. Α. Μουμτζής
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) Uber das verhalten von triphenylphosphinoxid, trioctyphosphinoxid und triphenylarsinoxid bei der polarographischen reduction des nitroayhans = Συμπεριφορά των τριφαινυλοφωσφινοξειδίου, τριοκτυλοσφινοξειδίου και τριφαινυλοαρσινοξειδίου κατά την πολαρογραφικήν ανααγωγήν του νιτροαιθανίου  PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Παναγιώτης Γ. Μαυρίδης, Νικόλαος Ι. Μισσαηλίδης
 
1 - 4 από 4 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.