Φυσικογεωγραφική, ιζηματολογική μελέτη και ανίχνευ-ση των μαγνητικών ιδιοτήτων των ιζημάτων του "Μικρού "σπηλαίου των Επταμύλων Σερρών = Geomorphological, sedimentological and magnetic susceptibility analysis of sediments in the :Mikro" Eptamilon cave, Serres, Greece

Σ. Πεχλιβανίδου, Ελένη Β. Αηδονά, Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, Χ. Πέννος, Κωνσταντίνος Αλμπανάκης

Περίληψη


Κατά τη διάρκεια εργασιών στο λατομείο του Αγ. Ιωάννη στην περιοχή Επταμύλων Σερρών, στο ΝΔ τμήμα του όρους Μενοικίου, αποκαλύφθηκε μια σειρά υπόγειων καρστικών εγκοίλων και συγκεκριμένα το "Μικρό" και το "Μεγάλο" σπήλαιο των Επταμύλων. Στην είσοδο του "Μικρού" σπηλαίου παρουσιάζεται μια ακολουθία κλαστικών ιζημάτων που εναλλάσσονται με χημικά, συνολικού πάχους 2 μέτρων περίπου. Προκειμένου να διερευνηθούν και να αναλυθούν οι συνθήκες και το περιβάλλον απόθεσης της σειράς των ιζημάτων αλλά και να εξαχθούν συμπεράσματα για τη γενικότερη εξέλιξη του σπηλαίου, πραγματοποιήθηκαν κοκκομετρικές αναλύσεις καθώς και μετρήσεις των μαγνητικών ιδιοτήτων των ιζημάτων. Η κοκκομετρική ανάλυση των κλαστικών ιζημάτων έδειξε την παρουσία στρωμάτων λεπτόκοκκης άμμου τα οποία εναλλάσσονται με στρώματα ιλύος και αργίλου. Η δομή αυτή σχετίζεται με τις γενικότερες μεταβολές των μαγνητικών παραμέτρων και συγκεκριμένα της μαγνητικής επιδεκτικότητας (low frequency magnetic susceptibility - xlf) και της εξαρτώμενης από τη συχνότητα μαγνητικής επιδεκτικότητας (frequency depended magnetic susceptibility - Χfd), επιτρέποντας την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις παλαιοκλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την απόθεση της ακολουθίας των ιζημάτων, αλλά και την ταχύτητα της παλαιοροής των υδάτων που έρρεαν στον καρστικό αγωγό. Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί την εφαρμογή των μεθόδων του περιβαλλοντικού μαγνητισμού ως μία ανεξάρτητη μεθοδολογία για την εξαγωγή παλαιοπεριβαλλοντικών συμπερασμάτων.

Λέξεις κλειδιά


Επιστημονική συνάντηση της Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος (ΕΓΕ) (5η : 3 Δεκεμβρίου 2010 : Πάτρα, Ελλάδα); Grain size analysis; magnetic susceptibility; Mikro Eptamilon Cave; Κοκκομετρία; μαγνητική επιδεκτικότητα; Μικρό σπήλαιο Επταμύλων

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα