Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζαγγανά, Ε.

 • Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) - Άρθρα
  Calculation of the water budget of the venetikos catchment area = Υπολογισμός του υδρολογικού ισοζυγίου της περιοχής Βενέτικου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) - Άρθρα
  Εφαρμογή ιχνηθετικών και υδροχημικών μεθόδων στην έρευνα του καρστικού συστήματος της Β. Όσσας / ΒΑ - Θεσσαλία
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) - Άρθρα
  Η συνεισφορά της γεωργίας στη ρύπανση των υδάτων του κάτω τμήματος του Αχελώου ποταμού. Μεθοδολογία και πρώτα αποτελέσματα = The contribution of agriculture to the aquatic pollution of the lower part of Acheloos river : methodology
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) - Άρθρα
  Υδροχημικά χαρκτηριστικά υπογείων και επιφανειακών νερών της λεκάνης του άνω ρου του Αλιάκμονα = Hydrochemical surface and underground water data of the upper part of drainage basin of Aliakmon river
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) - Άρθρα
  Origin and quality of thermal groundwaters in the regiion of Farsala (E. Thessaly/Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF