Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φουμέλης, Μ.

 • Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) - Άρθρα
  Αποκλίσεις μεταξύ μεθόδων εκτίμησης των κλίσεων και ο ρόλος της ανάλυσης των ψηφιακών μοντέλων ανάγλυφου. Συγκριτική μελέτη σε περιβάλλον GIS
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) - Άρθρα
  Landslide susceptibility mapping by GIS- based qualitative weighting procedure in Corinth area
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) - Άρθρα
  Vertical tectonic motion in Andaman islands detected by multi-temporal satellite radar images
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Ασύμμετρη ανάπτυξη υδρογραφικών δικτύων παράγων αναγνώρισης περίστροφων νεοτεκτονικών ρηξιτεμάχων. Η περίπτωση των λεκάνων Στουρναρορρέματος και Μπελεσίτσα (Ν. Φωκίδας) = Asymmetric developement of drainage networks as a factor for the recognition of neotectonic block rotation. The case of Stournarorrema and Belesitsas basins (Fokida Prefecture, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) - Άρθρα
  Slope instability monitoring by space- borne sar interferometry: preliminary results from Panachaico mountain (Western Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) - Άρθρα
  Ground deformation measurements over lake Trichonis based on SAR interferometry
  Περίληψη  PDF