Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζέρβας, Σπυρίδων Α.

  • Τόμ. 9, Αρ. 2 (1972) - Άρθρα
    Συμβολή εις την μελέτην του μηχανισμού διεισδύσεως των οφιόλιθων αλπικού τύπου = Contribution a l' etude du mecanisme de l' intrusion des ophiolites de type alpin
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 19 (1987) - Άρθρα
    Σχέση μεταξύ του εδάφους θεμελιώσεως και των καταστροφικών αποτελεσμάτων των σεισμών: ερμηνεία της σεισμικής επικινδυνότητας βασισμένη στις φυσικοχημικές συνθήκες των αργίλων
    Λεπτομέρειες  PDF